Czy trzeba rozliczyć PIT 2018 z pracy sezonowej dziecka

Okres lata to nie tylko wakacje i wypoczynek. Wiele osób dorosłych oraz młodzież i dzieci podejmują w tym czasie pracę sezonową. Czy od wynagrodzenia uzyskanego przez dziecko za pracę sezonową trzeba rozliczyć PIT? Przypomnijmy obowiązki podatników w tym zakresie.

Obowiązki podatników

Każda osoba osiągająca dochody nie zwolnione z opodatkowania zobowiązana jest do rocznego rozliczenia PIT - złożenia zeznania podatkowego. Przychody uzyskane z pracy sezonowej co do zasady podlegają opodatkowaniu i mamy obowiązek rozliczyć je składając zeznanie podatkowe 2018. Rok podatkowy 2018 należy rozliczyć w deklaracji PIT składanej w roku 2019.

W przypadku gdy w 2018 roku uzyskaliśmy wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia o wartości nieprzekraczającej 200 zł od płatnika, który nie jest naszym pracodawcą nie mamy obowiązku indywidualnego rozliczenia z urzędem skarbowym, gdyż płatnik pobiera i odprowadza do fiskusa zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu. Nie wpisujemy więc takiego przychodu po zakończeniu roku w rozliczeniu PIT za 2018.

Rozliczenie PIT z dochodów uzyskanych z pracy sezonowej dzieci i młodzieży

Nie tylko dorośli podlegają obowiązkowi podatkowemu, ale również małoletni podejmując pracę w wakacje i uzyskując dochody, będą płacić podatek PIT. W takim przypadku ich rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek rozliczyć pity 2018 w imieniu dziecka.

Co do zasady dochody małoletnich dzieci rozlicza się wspólnie z dochodami rodziców (opiekunów prawnych). Podatnicy, którzy wychowują małoletnie dzieci, dochody tych dzieci podlegające opodatkowaniu na terytorium RP (w tym dochody zagraniczne) powinni rozliczyć w swoim zeznaniu rocznym PIT.

Jednakże zasada ta nie obowiązuje w szczególnych przypadkach, jakim są:

  • dochody z pracy dzieci (umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło, wynagrodzenie za praktyki uczniowskie),
  • stypendia,
  • dochody z przedmiotów oddanych małoletnim do swobodnego użytku.

Rozliczenie podatku 2018 z dochodów uzyskanych przez dziecko z tytułu wykonywanej pracy sezonowej jest obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych), którzy powinni wykazać je w odrębnym zeznaniu podatkowym, sporządzonym na imię i nazwisko małoletniego dziecka, podpisanym przez rodziców. Rodziców obowiązuje zasada: rozlicz PIT 2018 w imieniu dziecka, jeśli uzyskało ono przychody, których nie można doliczyć do przychodów rodziców. Jeśli małoletnie dziecko uzyskało dochód roczny do kwoty 3089,00 pln to, zgodnie z ogólnymi zasadami, nie podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ale w takim przypadku też trzeba złożyć PIT roczny w imieniu dziecka.

Gdzie płacimy podatek od przychodów uzyskanych z pracy sezonowej (podczas wakacji) za granicą?

Rozliczenie PIT z pracy sezonowej za granicą podlega takim samym zasadom jak z każdej najemnej pracy zagranicznej. Dotyczy to również pracy sezonowej małoletnich. Kiedy składamy zeznanie podatkowe 2018 z przychodów uzyskanych za granicą wypełniamy PIT 36 i dodatkowo PIT/ZG, w którym wykazujemy zarobki zagraniczne.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są polskimi rezydentami podatkowymi i podlegają obowiązkowi podatkowemu od wszystkich swoich dochodów (przychodów) niezależnie od miejsca położenia ich źródeł. Tak więc wynagrodzenie uzyskane za pracę najemną poza granicami Polski podlega opodatkowaniu według polskich przepisów podatkowych, ale warto tu zauważyć, że uwzględnia się w takim przypadku międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dochody uzyskane od pracodawcy mającego siedzibę w danym państwie co do zasady będą podlegały opodatkowaniu zarówno w tym państwie, jak i w Polsce. Nie znaczy to jednak, że podatek musimy zapłacić dwa razy. Właśnie w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania państwa zawierają umowy UPO i przy rozliczeniu PIT stosowane są reguły zawarte w dwustronnych umowach. Stosuje się jedną z dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania: metodę proporcjonalnego odliczenia albo metodę wyłączenia z progresją, w zależności od tego, jaką zasadę przyjęły w umowie państwa.

Czy dochody z pracy dzieci mają wpływ na ulgę prorodzinną

Trzeba zwrócić uwagę, że uzyskanie przez dziecko dochodu z pracy, w tym również pracy sezonowej w wysokości powyżej kwoty zwolnionej z podatku PIT może być przyczyną niemożności skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Z ulgi na wychowanie dzieci mogą korzystać rodzice wykonujący władzę rodzicielską, opiekunowie prawni, gdy dziecko z opiekunem zamieszkuje. Z ulgi mogą też korzystać osoby wychowujące pełnoletnie dzieci do 25 roku życia pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują (także za granicą) oraz nie uzyskały w roku podatkowym dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych (opodatkowanych z zastosowaniem stawki 19%) w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł. Limit ten nie obejmuje otrzymywanej przez dziecko renty ani przychodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT.