Prawidłowe rozliczenie PIT 2019

Od początku roku 2019 możemy składać deklaracje podatkowe PIT 2019 z rozliczeniem przychodów uzyskanych w roku podatkowym 2018. Jeśli będziemy pamiętali o przestrzeganiu podstawowych zasad, to rozliczanie PIT 2019 nie sprawi nam kłopotu.

Jakie przychody rozliczamy w PIT 2019

Rozliczenie podatku 2019 dotyczy wszystkich przychodów uzyskanych w roku 2018, które nie są zwolnione z opodatkowania. Dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty są wyższe od przychodów, różnica jest stratą z tego źródła przychodów.

Źródła przychodów:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • działy specjalne produkcji rolnej,
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe,
 • odpłatne zbycie nieruchomości oraz praw z nimi związanych
 • inne źródła.

Aktualne formularze podatkowe

Ministerstwo Finansów każdego roku podaje aktualne wersje formularzy zeznań podatkowych. Pity 2019 rozliczamy na formularzach obowiązujących w tym roku. Nie można stosować formularzy z lat poprzednich, gdyż mogą różnić się od obecnie obowiązujących. Jeśli zeznanie podatkowe PIT 2018 wykonujemy z programem do rozliczania PIT, nie musimy sprawdzać aktualności formularzy, program wypełni aktualne formularze po podaniu przez nas danych.

Druki obowiązujące w poprzednich latach mogą być przydatne do rozliczenia PIT wtedy gdy składamy korektę deklaracji podatkowych. Korektę zeznania należy złożyć na takich samych formularzach, jakie stosowaliśmy w danym roku do złożenia zeznania. W programie do PIT po zaznaczeniu celu złożenia deklaracji - korekta i podaniu roku, którego dotyczy, uzyskamy odpowiednie formularze.

Pracodawca nie rozliczy PIT pracownika

Pity 2019 pracownicy uzyskujący dochody uzyskujący przychody z pracy najemnej muszą rozliczyć samodzielnie. Pracodawca nie może dokonać rozliczenia PIT 2019 za pracownika.

Z dniem 15 marca 2018 r. uchylony został art. 37 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który pozwał składać płatnikom PIT-12, aby pracodawcy mogli dokonywać za swoich pracowników rocznego obliczenia podatku na druku PIT-40.

Zmiana kosztów autorskich od 2019 roku

Podatnicy uzyskujący przychody z tytułu umowy o dzieło mogą przy rozliczaniu PIT zastosować odliczenie kosztów autorskich. Jeszcze w rozliczeniu PIT za 2018 rok obowiązuje limit kosztów w wysokości 42764 zł. Od przyszłego roku nastąpi zmiana. W rozliczeniu przychodów uzyskanych w 2019 roku ( deklaracje PIT składane w roku 2019 ) będzie obowiązywał nowy, wyższy limit - 85 528,00 zł kosztów autorskich.

Zasady rozliczania ulgi dla krwiodawców oraz ulgi rehabilitacyjnej

Rozliczając PIT 2019 trzeba pamiętać o zmianach zasad ulgi na krew i ulgi rehabilitacyjnej. Ulga dla honorowych krwiodawców przysługuje według zasad, które były stosowane do końca roku 2016. Krótkotrwała zmiana przepisów w roku 2018 nie będzie miała zastosowania w zeznaniu podatkowym składanym w 2019 roku, a obejmującym rok 2018 W ramach ulgi rehabilitacyjnej wprowadzono korzystniejsze zasady jej stosowania (wzrost limitu dochodów osoby niepełnosprawnej, rozszerzenie kręgu osób, które będą miały prawo do odliczenia wydatków na utrzymanie psa asystującego, rozszerzenie prawa do ulgi również w przypadku wykorzystywania samochodu na przejazdy do lekarza, do pracy czy na zakupy, a nie tylko na zabiegi rehabilitacyjne).

Zasady rozliczania strat z lat wcześniejszych

W przypadku rozliczania strat z lat ubiegłych należy pamiętać, że można ją rozliczyć tylko w ciągu pięciu lat, wyłącznie w ramach tego samego źródła przychodu, w wysokości do 50% wykazanej straty.

Zmieniona kwota wolna od podatku w PIT 2019

Podatek obliczany jest w wysokości 18% dochodu przy podstawie obliczenia do 85 528 zł i 32% od kwoty przekraczającej 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek, która jest zróżnicowana.

Kwota zmniejszająca podatek wynosi:

 • 1 188 zł - dla podstawy obliczenia podatku do kwoty 6 600 zł;
 • 1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr (podstawa obliczenia podatku - 6 600 zł) 4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;
 • 556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 • 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Rozlicz PIT 2019 w terminie

Aby nie spóźnić się z rozliczeniem PIT w 2019 roku, należy pamiętać o następujących terminach:

 • do 31 stycznia 2019 r. należy rozliczyć
  • PIT-16A (karta podatkowa)
  • PIT-19A (zeznanie duchownych)
  • PIT-28 (rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych)
 • do 30 kwietnia 2019 r.:
  • PIT-36 (działalność gospodarcza)
  • PIT-36L podatek (liniowy)
  • PIT-37 (przychody uzyskiwane za pośrednictwem płatników -praca, renty, emerytury itp. )
  • PIT-38 (przychody kapitałowe)
  • PIT-39 (odpłatne zbycie nieruchomości)