Jak rozliczyć e deklaracje 2019

W 2019 roku e deklaracje będa jedną z najpopularniejszych form składania zeznań podatkowych przez podatników. Po raz pierwszy wprowadzono możliwość rozliczania elektronicznego rozliczania pitów w roku 2008 i od tego czasu z każdym rokiem ilość osób rozliczających e deklaracje rośnie i to w dużym tempie. Urzędy skarbowe otrzymują drogą elektroniczną dziesiątki milionów dokumentów.

Czy wszystkie pity można rozliczyć online

Początki rozliczania e deklaracji były skromne. Podatnicy mieli możliwość rozliczenia online jedynie deklaracji PIT-37. Składając edeklaracje podatnicy musieli posiadać podpis elektroniczny, którego zdobycie związane było z kosztami i wymagało zachodu.. Dlatego wtedy e deklaracje pl nie cieszyły się popularnością i złożyło je kilkuset podatników.

W następnych latach wprowadzane były nowe możliwości rozliczeń PIT przez internet oraz ułatwienia, które powodowały, że podatnicy chętniej rozliczali e deklaracje. Obecnie drogą elektroniczną można złożyć nie tylko PIT-37, ale szereg rodzajów deklaracji, a e deklaracje 2017 można składać zarówno przy rozliczeniu indywidualnym, wspólnym z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Uproszczenie identyfikacji podatnika pozwala na to, że e deklaracja składana przez osobę fizyczną nie wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zastępuje go zestaw danych podatnika.

W zestawie autoryzującym znajdują się dane wpisywane do e deklaracji: PESEL (identyfikator obowiązujący osoby nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące podatnikami VAT) lub NIP (identyfikator wymagany w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą),pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia, a ponadto kwota przychodu wykazana w deklaracji PIT za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania e deklaracji. Może to być kwota przychodu z dowolnej deklaracji PIT, a jeśli za ten rok podatkowy nie złożono żadnego zeznania - 0.

Istotne jest, aby dane identyfikacyjne podane były poprawnie, gdyż w przeciwnym przypadku będziemy mieli trudności ze złożeniem e deklaracji. System e-Deklaracje nie przyjmie naszego zeznania, lecz wygeneruje wtedy informację o błędzie „status dokumentu 414 - weryfikacja negatywna - błąd danych identyfikacyjnych”. Musimy wtedy sprawdzić poprawność danych, dokonać ich korekty oraz ponowne przesłać deklaracje online.

Podpis w formie zestawu danych autoryzujących stosowany jest dla formularzy:

  • PIT-16 - wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej
  • PIT-16 A - zeznanie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
  • PIT-19 A - zeznanie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w poszczególnych kwartałach roku podatkowego, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych,
  • PIT-28 - rozliczenie przez podatników stosujących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • PIT-36 - druk stosowany do rozliczenia przychodów z działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, najmu i dzierżawy oraz innych opodatkowanych na zasadach ogólnych
  • PIT-36 L - rozliczenie przychodów z działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem liniowym
  • PIT-37 - stosowany do rozliczenia przychodów uzyskiwanych za pośrednictwem płatników, opodatkowanych na zasadach ogólnych - według skali podatkowej
  • PIT-38 - na którym rozliczamy przychody kapitałowe ( odpłatne zbycie papierów wartościowych)
  • PIT-39 - do rozliczenia przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami

Wszystkie wymienione wyżej e deklaracje program do rozliczania PIT pomoże złożyć nam wraz z wymaganymi załącznikami, jak: PIT-B, PIT-D, PIT-2K, PIT-M, PIT-O, PIT-ZG, PIT-Z, SSE-R oraz PIT-BR.

W jakich terminach można złożyć e deklaracje online

Terminy składania e deklaracji obowiązują takie same jak przy składaniu zeznań w formie papierowej. Faktycznie mamy jednak więcej czasu na złożenie formularzy online, ponieważ urząd skarbowy e deklaracje przyjmuje przez całą dobę w każdym dniu tygodnia. E deklaracje online można wysłać po zamknięciu stacjonarnych urzędów. Taka możliwość może być przydatna dla podatników, którzy nie zdążyli do urzędu przed zamknięciem w ostatnim dniu składania zeznań, a nie chcą spóźnić się ze złożeniem zeznania.

Kiedy już wyślesz e deklaracje pobierz potwierdzenie odbioru złożonych zeznań przez urząd skarbowy. Urzędy skarbowe wysyłają potwierdzenie w formie elektronicznej - jest to Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (w skrócie UPO). Potwierdzenie takie otrzymamy, jeśli złożona przez nas edeklaracja nie zawiera błędów uniemożliwiających przyjęcie jej przez system e - Deklaracje. W przypadku podania nieprawidłowych danych system przesyła odpowiedni kod. Wtedy należy błąd usunąć i dokumenty wysłać online ponownie. Kiedy ponownie wyślesz poprawione e deklaracje 2019 pobierz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, zapisz je dysku lub wydrukuj i zachowaj przez okres pięciu lat licząc od końca roku, w którym złożone jest zeznanie na wypadek ewentualnej kontroli skarbowej. Potwierdzenie UPO jest też przechowywane w systemie i można je odzyskać w razie takiej potrzeby.